ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Úvodná stránka / Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom osobných údajov poskytnutých za účelom plnenia predmetu zmluvy je predávajúci.

 

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa


Účel spracovania, rozsah osobných údajov a právny základ pre spracovanie
 

Kupujúci berie na vedomie, že pre účely uzatvorenia kúpnej zmluvy, jej následné plnenie (spracovanie objednávky, zabezpečenie vyskladnenia a doručenie tovaru) a prípadného riešenia práv z chybného plnenia (reklamácia) prevádzkovateľ spracuje a uchová v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, s všeobecnými nariadeniami o ochrane osobných údajov (ďalej len GDPR), jeho osobné údaje v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, adresa, e-mail,  telefónne číslo a spôsob platby.

Právnym základom pre spracovanie osobných údajov je v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) GDPR plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je kupujúci.

Kategórie príjemcov/príjemcovia osobných údajov

Prevádzkovateľ sa zaväzuje osobné údaje kupujúceho neposkytnúť iným subjektom ako nasledujúcim spracovateľom:

  1. zmluvnému dopravcovi, ktorého si kupujúci zvolí v objednávkovom formulári, za účelom dodania tovaru, zoznam dopravcov je dostupný tu, pričom údaje budú poskytnuté v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo;
  2. prevádzkovateľovi portálu Heureka.sk za účelom generovania a posielania dotazníkov spokojnosti s nákupom v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je internetový obchod zapojený. Právny základ pre spracovanie je v tomto prípade v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) GDPR oprávnený záujem prevádzkovateľa, ktorý spočíva v zisťovaní spokojnosti kupujúceho s nákupom u prevádzkovateľa. Posielanie dotazníkov sa týka všetkých kupujúcich, ktorí neodmietli posielanie obchodných správ v zmysle § 7 ods. 3 zákona o niektorých službách informačnej spoločnosti (č. 480/2004 Zb.), a je vykonávané po každom nákupu na internetovom obchode. Prevádzkovateľ portálu Heureka.sk je oprávnený odovzdanú e-mailovú adresu použiť výhradne za účelom vygenerovania a poslania dotazníka spokojnosti v zmysle Podmienok portálu Heureka.sk.


 

Doba uloženia

Osobné údaje budú prevádzkovateľom uložené po dobu nutnú k splneniu zmluvy (spracovanie objednávky, vyskladnenie a doručenie tovaru) a ďalej po dobu zákonnej záruky (24 mesiacov od prevzatia tovaru) či po dobu poskytnutej záruky zmluvnej.

Kupujúci berie na vedomie, že prevádzkovateľ má podľa § 31 zákona o účtovníctve (č. 593/1991 Zb.), povinnosť uschovať účtovné doklady a účtovné záznamy (faktúry) po dobu 5 rokov začínajúcich koncom účtovného obdobia, ktorého sa týkajú (to znamená, pokiaľ nakúpite tovar v priebehu roku 2018, musí byť faktúra uchovaná do konca roku 2023). Prevádzkovateľ má tiež povinnosť vyplývajúcu z § 47 zákona o správe daní a poplatkov (č. 337/1992 Zb.) uchovať faktúru po dobu 3 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť súvisiaca s faktúrou (to znamená, pokiaľ nakúpite tovar v priebehu roka 2018, musí byť faktúra pre účely daňového riadenia uchovaná do konca roku 2021). Faktúra obsahuje nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo a email.

PRE PLATCOV DPH:

Kupujúci berie rovnako na vedomie, že prevádzkovateľ má podľa § 35 zákona o dani z pridanej hodnoty (č. 235/2004 Zb.) povinnosť uschovávať daňové doklady po dobu 10 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa plnenie uskutočnilo (to znamená, pokiaľ nakúpite tovar v priebehu roku 2018, musí byť faktúra uschovaná do konca roku 2028). Daňový doklad obsahuje nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko a adresu, telefónne číslo, email.

Práva kupujúceho vo vzťahu k osobným údajom

Kupujúci ďalej berie na vedomie, že podľa článkov 15 až 21 GDPR má právo:

  1. na prístup k osobným údajom, ktorý pozostáva z práva získať od prevádzkovateľpotvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, sú či nie sú spracovávané, a pokiaľ je tomu tak, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a k informáciám vymedzeným v článku 15 GDPR;
  2. na opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, ďalej s prihliadnutím k účelom spracovania má kupujúci právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného prehlásenia podľa článku 16 GDPR;
  3. na vymazanie („právo byť zabudnutý“), ktoré spočíva v tom, že prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymaže osobné údaje, ktoré sa kupujúceho týkajú, akonáhle už nebudú potrebné pre účely plnenia zmluvy, pokiaľ nie je daný iný zákonný dôvod pre ich ďalšie spracovanie;
  4. na obmedzenie spracovania osobných údajov v prípadoch vymedzených článkom 18 GDPR;
  5. na prenositeľnosť údajov podľa podmienok článku 20 GDPR;
  6. vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov podľa článku 21 GDPR.

Prevádzkovateľ poskytne kupujúcemu na žiadosť informácie o prijatých opatreniach v každom prípade najneskôr do jedného mesiaca od prijatia žiadosti.

V prípade pochybností o spracovávaní osobných údajov má kupujúci právo sa obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov, ktorý je v tejto oblasti dozorným orgánom, a podať sťažnosť.

Prečo u nás

Nakupujte bezpečne

Sme overeným zákazníkom portálu Heureka, máme certifikované obchodné podmienky a sme členom SAEC.

Výdajné miesto

Výrobok si môžete osobne vyzdvihnúť na výdajnom mieste.

Tovar na vlastnom sklade

98% všetkého sortimentu máme na sklade a je pripravený k okamžitej expedícii.

Doprava zadarmo

Pri nákupe vybraných produktov máte dopravu ZADARMO.