logo
0

Spracovanie osobných údajov

INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
Spracovanie osobných údajov, ktoré je založené na súhlase subjektov údajov, pre účely posielania obchodných správ a pre účely iných aktivít priameho marketingu internetového obchodníka.
1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA
1.1. Prevádzkovateľ Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť ČESKÝ VELKOOBCHOD, so sídlom Albatrosová 286, 252 42, Jesenice u Prahy, identifikačné číslo: 24823694, Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri, vedenom mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 177668 (ďalej len „prevádzkovateľ“).
1.2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú nasledujúce: adresa pre doručovanie Albatrosová 286, 252 42, Jesenice u Prahy, adresa elektronickej pošty duzik@ceskyvelkoobchod.cz, telefón +420602957602.
1.3. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.
2. ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
2.1. Zákonným dôvodom spracovania Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto prevádzkovateľovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenia“).
3. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
3.1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je posielanie obchodných správ a vykonávanie iných marketingových aktivít prevádzkovateľom voči Vašej osobe.
3.2. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.
4. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
4.1. Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje prevádzkovateľom uložené, je 3 roky, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (pre tento účel spracovania).
5. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
5.1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú osoby zabezpečujúce marketingové služby pre prevádzkovateľa.
5.2. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.
6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV
6.1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, poprípade obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenositeľnosť Vašich osobných údajov.
6.2. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný prevádzkovateľovi . Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať nasledujúcim spôsobom: Kontaktovať emailom prevádzkovateľa.
6.3. Pokiaľ by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené či je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť na dozorný úrad.
6.4. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná k uzatvoreniu zmluvy.
Máte kedykoľvek právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov pre účely priameho marketingu, vrátane profilovania, pokiaľ sa profilovanie týka tohto priameho marketingu. Pokiaľ vznesiete námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov pre účely priameho marketingu, nebudú už Vaše osobné údaje pre tieto účely ďalej spracovávané.
logo
Potrebujete poradiť?Volať nám môžete každý pracovný deň od 8 do 16 hodín.
verified by visa
mastercard securecode